DUBHE

(8 Pax)

Titulació mínima requerida Patró de Navegació Bàsica (PNB) o equivalient

Temporades (alta/baixa)

calendari boat rental 2024

Característiques

Marca: QUICKSILVER
Model: 755 SUNDECK
Pax: 8
Potència del Motor: 250 CV
Eslora: 7.5 metres

Preus i horaris

Mig Dia

Tot el dia

Baixa

360

509

Alta

470

685

Fiança requerida: 800
Es tornarà en un plaç de 24h

Reserva Online

Equipament

Escala de BanySolariumBiminiDutxa d'aigua dolçaTaula a BordEquip de Seguretat

Inclòs en el Lloguer​

NetejaAmarre a Port BaseAssegurança

Electrònica

Radio USB/BluetoothSondaMolinete ancla electrico

Entorn

Cala Foradada

Temps de navegació
00:15 hores
Duració recomenada
02:00 hores

Sa Riera

Temps de navegació
00:40 hores
Duració recomenada
06:00 hores

Extres

40
per Unitat

Banana

  • Activitats

Afegeix diversió i adrenalina amb la nostra banana d’arrossegament, un dels nostres accessoris estrella ideal per als més petits de la casa. Fes la teva reserva i no et quedis sense!

40
per Unitat

Donut

  • Activitats

Afegeix diversió i adrenalina amb un dels nostres dònuts d’arrossegament.

¿Acceptes el repte de tractar de no caure a l’aigua? Fes la teva reserva i no et quedis sense ell!

Gratuit

Nevera Portàtil

  • Oci

Mantingues les teves begudes fredes durant el dia amb una de les nostres neveres portàtils. Fes la teva reserva JA, i no et quedis sense ella!

40
per Unitat

Wakeboard

  • Activitats

Atreveix-te a practicar wakeboard, el nostre esport extrem favorit, i llisca’t sobre el mar de la Costa Brava. RESERVA-HO JA!!

30
per Unitat

Skis Junior

  • Activitats

Combina l’oci amb l’esport, fent esquí aquàtic en el meravellós entorn de la Costa Brava, únicament ens has d’informar per poder-t’ho reservar! Tot això també pels més petits de la casa.

40
per Unitat

Skis Adult

  • Activitats

Combina l’oci amb l’esport, fent esquí aquàtic en el meravellós entorn de la Costa Brava, únicament ens has d’informar per poder-t’ho reservar!

Altres Embarcacions

7 Pax

ALNILAM

Des de 255 €
Titulació: Licencia de navegación
Eslora: 5.95 metres

/

Potència: 150 CV
7 Pax

HEKLA

Des de 260 €
Titulació: Licencia de navegación
Eslora: 5.95 metres

/

Potència: 150 CV
8 Pax

LYRA

Des de 335 €
Titulació: PNB
Eslora: 7.5 metres

/

Potència: 200 CV
7 Pax

ZENIT

Des de 310 €
Titulació: PNB
Eslora: 7 metres

/

Potència: 110 CV

Condiciones de reserva

Condicions Generals de l’Arrendatari

1.- ZONA DE NAVEGACIÓ I TITULACIÓ

1.1. La zona de navegació permesa, sempre que la titulació del patró ho permeti, serà la que especifica en el contracte.

1.2. No podrà navegar-se per zona diferent de la indicada sense expressa autorització de l’arrendador, podent ser controlat per aquest últim mitjançant el dispositiu de localització GPS situat a l’embarcació.

1.3. L’arrendatari o la persona enrolada a l’efecte, declara tindre títol suficient per a l’embarcació i singladura de què es tracti. En cap cas podrà cedir-se al govern de l’embarcació a persona diferent de la designada en el contracte.

2.- ENTREGA DE L’EMBARCACIÓ A l’ARRENDATARI:

2.1. L’embarcació serà entregada a l’arrendatari en el port que s’indica en les condicions específiques d’aquest contracte. L’endarreriment en la retirada de l’embarcació per causa imputable a l’arrendatari no determinarà la pròrroga del termini d’arrendament. Del mateix mètode, circumstàncies climatològiques o similars que obliguin a endarrerir la sortida a l’arrendatari no donarà dret a reducció del preu convingut ni a prolongació del termini del contracte.

2.2. Prèviament a l’entrega, l’arrendatari tindrà dret a inspeccionar l’embarcació en companyia d’un representant d’Escola Nàutica Medinyà S.L., a fi de comprovar que l’embarcació i el seu equip es troben en perfectes condicions de funcionament. Tindrà també dret en aquest sentit a efectuar una prova de navegació. L’acceptació de la barca pressuposa que el mateix es trobarà en bon estat.

2.3. L’embarcació s’entregarà amb els dipòsits d’aigua, combustible, bateries i oli de carter plens. Al temps de l’entrega es firmarà per l’arrendatari per l’arrendatari un inventari de l’equipament i aparells amb els quals conta l’embarcació.

2.4. Qualsevol reserva que l’arrendador degui fer respecte a l’estat de l’embarcació deurà realitzar-se en el moment de l’entrega, anotant-ho en el present contracte.

3.- DEVOLUCIÓ DE L’EMBARCACIÓ

3.1. Excepte indicació contràriament a les condicions particulars, l’embarcació deurà retornar-se per l’arrendatari en el mateix port d’entrega, dins de l’horari que s’indica.

3.2. A la seva arribada s’efectuarà una revisió de l’embarcació per comprovar que la mateixa es troba completa, amb tot el seu equipament, sense trencaments ni avaries. Si després de realitzar-se la revisió es constatés qualsevol deterioració o pèrdua d’elements d’inventari i equipament, serà de compte i càrrec de l’arrendatari l’import de la reparació o de la reposició de l’element perdut, que podrà descomptar-se directament de la fiança.

3.3. La devolució haurà de realitzar-se amb els dipòsits de carburant plens.

3.4. Si de la deterioració i consegüent necessitat de reparació resulta la impossibilitat d’ús durant períodes prèviament contractats, seran de càrrec de l’arrendatari els perjudicis que d’això es derivin, sense quedar l’arrendador obligat a proporcionar una altra embarcació similar ni a reduir el preu de l’arrendament contractat.

4.- RETARD:

4.1. El retard en el lliurament de l’embarcació de més d’1 hora respecte a l’horari convingut en aquest contracte sense previ avís a l’arrendador donarà dret a aquest últim a descomptar l’import de 70.-€ de la fiança dipositada.

4.2. Per cada dia de retard en la devolució, el client arrendatari, indemnitzarà al propietari en la quantitat equivalent al triple del preu diari de lloguer, així com totes les despeses a satisfer als clients de Escola Nàutica Mediñà S.L. que hagin contractat l’embarcació per als següents períodes i que per aquest motiu haguessin de retardar la sortida.

4.3. Transcorregudes 24 hores del terme del contracte sense que s’hagi retornat l’embarcació, s’iniciarà la cerca de la mateixa i serà comunicat a les autoritats de marina, sent a càrrec de l’arrendatari totes les despeses que es produeixin.

4.4. En cas de captura, l’arrendatari abonarà l’import total de l’embarcació, sense dret a restitució de les quantitats satisfetes a l’arrendador.

5.- ÚS DE L’EMBARCACIÓ: L’arrendatari assumeix el compliment de les següents obligacions:

5.1. Utilitzar l’embarcació únicament per a esbarjo, quedant prohibit el subarrendament, així com el transport de mercaderies o de viatgers diferents de l’arrendatari i els seus convidats. L’arrendatari només podrà embarcar el nombre màxim de persones que s’especifica en les condicions particulars, corrent al seu compte les despeses o perjudicis que es puguin derivar de l’incompliment d’aquesta clàusula.

5.2. Ocupar-se i respondre de la custòdia i manteniment del vaixell durant el període en què gaudi del seu lloguer.

5.3. Pagar totes les despeses corrents durant el període de lloguer, com ara aigua, combustible, amarraments diferents dels del Port Marina Palamós, etc.

5.4. Compensar de totes les pèrdues, danys o qualsevol pertret en els aparells, equips i accessoris de qualsevol classe pertanyents a l’embarcació causats durant el període de lloguer que no quedin coberts per l’assegurança.

5.5. Informar a Escola Nàutica Mediñà S.L., al més aviat que li sigui possible, de qualsevol succés que pugui donar raonablement motiu a una demanda emparada per l’assegurança i de qualsevol altre accident, sinistres o danys soferts per l’embarcació.

5.6. Complir i atendre les instruccions de navegació i govern de l’embarcació que li siguin donades per l’arrendador.

5.7. Excepte prèvia comunicació i acord amb l’arrendador, les condicions meteorològiques o l’estat de la mar no serà motiu vàlid que justifiqui un retard en la devolució o en el compliment de qualsevol altra obligació imputable a l’arrendatari.

5.8. No governar l’embarcació sota la influència de begudes alcohòliques, drogues, ni embarcar substàncies il·legals, atenint-se a les responsabilitats que d’això poguessin derivar-se.

6.- OBJECTE I DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA:

6.1. La fiança té per objecte garantir les deterioracions o pèrdues que es produeixin en qualssevol dels pertrets, aparells, equips i accessoris de qualsevol classe pertanyents a l’embarcació causats durant el període de lloguer que no quedin coberts per l’assegurança, així com les pèrdues que hagi d’assumir l’arrendador per la impossibilitat de realitzar els posteriors arrendaments contractats.

6.2. La fiança serà restituïda a l’arrendatari transcorregudes 24 h de la devolució de l’embarcació a l’arrendador, després d’efectuar-se la revisió a què es refereix la condició general 3.2. de manera satisfactòria. En cas de sinistre, la devolució de la fiança es demorarà fins al moment en què l’entitat asseguradora satisfaci l’oportuna indemnització per reemplaçament de material o reparació de l’embarcació.

6.3. La fiança no constitueix en cap cas una limitació a la responsabilitat de l’arrendatari, ja que el mateix respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a l’arrendador en el compliment de les obligacions que li incumbeixen.

7.- ASSEGURANCES:

7.1. L’embarcació estarà degudament assegurada amb els termes i limitacions que resulten de la còpia de la pòlissa que es lliurarà al temps del lliurament de l’embarcació, conservant Escola Nàutica Mediñà S.L. l’original de la pòlissa. El cost de l’assegurança és a càrrec de l’arrendador.

7.2. Escola Nàutica Mediñà S.L. no serà responsable en cap cas de qualsevol pèrdua o mal no cobert per l’assegurança, com a objectes personals de l’arrendatari o els seus acompanyants, etc.

8.- ACCIDENTS I AVARIES:

8.1. En cas d’avaries, col·lisió o pèrdua de material, l’arrendatari haurà d’avisar imperativament i immediatament a l’arrendador, que l’informarà sobre les instruccions a seguir.

8.2. La pèrdua del gaudi de l’embarcació durant el període de lloguer per qualsevol causa diferent d’un vici propi del vaixell no podrà de cap manera donar lloc a un reemborsament, fins i tot parcial, del lloguer pagat per l’arrendatari, tampoc a indemnització de l’eventual perjudici sofert per aquest últim.

9.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE:

9.1. L’arrendatari podrà en tot cas resoldre el contracte, sempre abans del lliurament de l’embarcació, previ abonament d’una quantitat equivalent al 40% del preu total estipulat.

9.2. L’arrendador podrà resoldre el contracte actual en el cas que per causes alienes a la seva voluntat no pogués posar a la disposició de l’arrendatari l’embarcació contractada en el moment i lloc que hagi de procedir-se al lliurament d’aquest. En aquest supòsit, l’arrendador reintegrarà a l’arrendatari quantes quantitats hagués percebut fins a la data de conformitat amb els pactes en aquest contracte. En cap cas podrà l’arrendatari demanar a l’arrendador una indemnització per la indisponibilitat de l’embarcació.

9.3. Per circumstàncies meteorològiques justificades, i sempre de comú acord amb l’arrendador, podrà resoldre’s el contracte sense cap cost per les parts.

10.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT:

10.1. L’arrendador queda exonerat de responsabilitat respecte dels danys que l’arrendatari pogués causar a terceres persones o coses per l’ús de l’embarcació arrendada.

11.-PROTECCIÓ DE DADES:

11.1 L’informem que les dades reflectides en aquest contracte, quedaran emmagatzemats en fitxers informàtics i físics propietat de l’arrendador amb la finalitat de formalitzar la relació comercial. Aquestes dades no seran cedides a tercers sense la seva autorització, excepte en casos previstos per llei, i amb l’excepció següent: En cas que es produeixi un sinistre les seves dades seran cedides a la companyia asseguradora per a verificar la identitat i titulació del patró. Pot exercir els seus drets ARC dirigint-se a l’arrendador.

12.- DISPOSICIONS DIVERSES I FUR:

12.1. Per a resoldre qualsevol litigi sobre la interpretació o compliment del contracte actual les parts, amb renúncia o el seu propi fur, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència de les autoritats de Marina i, si s’escau, als Jutjats i Tribunals de Girona.

12.2. El contracte actual queda sotmès a la Llei aplicable al país de l’arrendador.

Política de cancelación

Política de cancel·lació

L’anul·lació de la reserva per part de l’arrendatari no suposarà la devolució
dels imports satisfets, amb les següents excepcions:

– Fins 1 setmana abans de la data reservada: devolució íntegra de l’import.

-Fins 48 hores abans de la data reservada: devolució del 50% de l’import.

De comú acord amb l’arrendador, es podrà sol·licitar un canvi en la data
de reserva sempre que se sol·liciti amb almenys 1 setmana d’antelació.

El canvi estarà subjecte a la disponibilitat de l’embarcació.

Per circumstàncies meteorològiques justificades, i sempre de comú acord
amb l’arrendador, podrà anul·lar-se la reserva sense cap cost per les parts.

Condicions de reserva

Condicions Generals de l’Arrendatari

1.- ZONA DE NAVEGACIÓ I TITULACIÓ

1.1. La zona de navegació permesa, sempre que la titulació del patró ho permeti, serà la que especifica en el contracte.

1.2. No podrà navegar-se per zona diferent de la indicada sense expressa autorització de l’arrendador, podent ser controlat per aquest últim mitjançant el dispositiu de localització GPS situat a l’embarcació.

1.3. L’arrendatari o la persona enrolada a l’efecte, declara tindre títol suficient per a l’embarcació i singladura de què es tracti. En cap cas podrà cedir-se al govern de l’embarcació a persona diferent de la designada en el contracte.

2.- ENTREGA DE L’EMBARCACIÓ A l’ARRENDATARI:

2.1. L’embarcació serà entregada a l’arrendatari en el port que s’indica en les condicions específiques d’aquest contracte. L’endarreriment en la retirada de l’embarcació per causa imputable a l’arrendatari no determinarà la pròrroga del termini d’arrendament. Del mateix mètode, circumstàncies climatològiques o similars que obliguin a endarrerir la sortida a l’arrendatari no donarà dret a reducció del preu convingut ni a prolongació del termini del contracte.

2.2. Prèviament a l’entrega, l’arrendatari tindrà dret a inspeccionar l’embarcació en companyia d’un representant d’Escola Nàutica Medinyà S.L., a fi de comprovar que l’embarcació i el seu equip es troben en perfectes condicions de funcionament. Tindrà també dret en aquest sentit a efectuar una prova de navegació. L’acceptació de la barca pressuposa que el mateix es trobarà en bon estat.

2.3. L’embarcació s’entregarà amb els dipòsits d’aigua, combustible, bateries i oli de carter plens. Al temps de l’entrega es firmarà per l’arrendatari per l’arrendatari un inventari de l’equipament i aparells amb els quals conta l’embarcació.

2.4. Qualsevol reserva que l’arrendador degui fer respecte a l’estat de l’embarcació deurà realitzar-se en el moment de l’entrega, anotant-ho en el present contracte.

3.- DEVOLUCIÓ DE L’EMBARCACIÓ

3.1. Excepte indicació contràriament a les condicions particulars, l’embarcació deurà retornar-se per l’arrendatari en el mateix port d’entrega, dins de l’horari que s’indica.

3.2. A la seva arribada s’efectuarà una revisió de l’embarcació per comprovar que la mateixa es troba completa, amb tot el seu equipament, sense trencaments ni avaries. Si després de realitzar-se la revisió es constatés qualsevol deterioració o pèrdua d’elements d’inventari i equipament, serà de compte i càrrec de l’arrendatari l’import de la reparació o de la reposició de l’element perdut, que podrà descomptar-se directament de la fiança.

3.3. La devolució haurà de realitzar-se amb els dipòsits de carburant plens.

3.4. Si de la deterioració i consegüent necessitat de reparació resulta la impossibilitat d’ús durant períodes prèviament contractats, seran de càrrec de l’arrendatari els perjudicis que d’això es derivin, sense quedar l’arrendador obligat a proporcionar una altra embarcació similar ni a reduir el preu de l’arrendament contractat.

4.- RETARD:

4.1. El retard en el lliurament de l’embarcació de més d’1 hora respecte a l’horari convingut en aquest contracte sense previ avís a l’arrendador donarà dret a aquest últim a descomptar l’import de 70.-€ de la fiança dipositada.

4.2. Per cada dia de retard en la devolució, el client arrendatari, indemnitzarà al propietari en la quantitat equivalent al triple del preu diari de lloguer, així com totes les despeses a satisfer als clients de Escola Nàutica Mediñà S.L. que hagin contractat l’embarcació per als següents períodes i que per aquest motiu haguessin de retardar la sortida.

4.3. Transcorregudes 24 hores del terme del contracte sense que s’hagi retornat l’embarcació, s’iniciarà la cerca de la mateixa i serà comunicat a les autoritats de marina, sent a càrrec de l’arrendatari totes les despeses que es produeixin.

4.4. En cas de captura, l’arrendatari abonarà l’import total de l’embarcació, sense dret a restitució de les quantitats satisfetes a l’arrendador.

5.- ÚS DE L’EMBARCACIÓ: L’arrendatari assumeix el compliment de les següents obligacions:

5.1. Utilitzar l’embarcació únicament per a esbarjo, quedant prohibit el subarrendament, així com el transport de mercaderies o de viatgers diferents de l’arrendatari i els seus convidats. L’arrendatari només podrà embarcar el nombre màxim de persones que s’especifica en les condicions particulars, corrent al seu compte les despeses o perjudicis que es puguin derivar de l’incompliment d’aquesta clàusula.

5.2. Ocupar-se i respondre de la custòdia i manteniment del vaixell durant el període en què gaudi del seu lloguer.

5.3. Pagar totes les despeses corrents durant el període de lloguer, com ara aigua, combustible, amarraments diferents dels del Port Marina Palamós, etc.

5.4. Compensar de totes les pèrdues, danys o qualsevol pertret en els aparells, equips i accessoris de qualsevol classe pertanyents a l’embarcació causats durant el període de lloguer que no quedin coberts per l’assegurança.

5.5. Informar a Escola Nàutica Mediñà S.L., al més aviat que li sigui possible, de qualsevol succés que pugui donar raonablement motiu a una demanda emparada per l’assegurança i de qualsevol altre accident, sinistres o danys soferts per l’embarcació.

5.6. Complir i atendre les instruccions de navegació i govern de l’embarcació que li siguin donades per l’arrendador.

5.7. Excepte prèvia comunicació i acord amb l’arrendador, les condicions meteorològiques o l’estat de la mar no serà motiu vàlid que justifiqui un retard en la devolució o en el compliment de qualsevol altra obligació imputable a l’arrendatari.

5.8. No governar l’embarcació sota la influència de begudes alcohòliques, drogues, ni embarcar substàncies il·legals, atenint-se a les responsabilitats que d’això poguessin derivar-se.

6.- OBJECTE I DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA:

6.1. La fiança té per objecte garantir les deterioracions o pèrdues que es produeixin en qualssevol dels pertrets, aparells, equips i accessoris de qualsevol classe pertanyents a l’embarcació causats durant el període de lloguer que no quedin coberts per l’assegurança, així com les pèrdues que hagi d’assumir l’arrendador per la impossibilitat de realitzar els posteriors arrendaments contractats.

6.2. La fiança serà restituïda a l’arrendatari transcorregudes 24 h de la devolució de l’embarcació a l’arrendador, després d’efectuar-se la revisió a què es refereix la condició general 3.2. de manera satisfactòria. En cas de sinistre, la devolució de la fiança es demorarà fins al moment en què l’entitat asseguradora satisfaci l’oportuna indemnització per reemplaçament de material o reparació de l’embarcació.

6.3. La fiança no constitueix en cap cas una limitació a la responsabilitat de l’arrendatari, ja que el mateix respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a l’arrendador en el compliment de les obligacions que li incumbeixen.

7.- ASSEGURANCES:

7.1. L’embarcació estarà degudament assegurada amb els termes i limitacions que resulten de la còpia de la pòlissa que es lliurarà al temps del lliurament de l’embarcació, conservant Escola Nàutica Mediñà S.L. l’original de la pòlissa. El cost de l’assegurança és a càrrec de l’arrendador.

7.2. Escola Nàutica Mediñà S.L. no serà responsable en cap cas de qualsevol pèrdua o mal no cobert per l’assegurança, com a objectes personals de l’arrendatari o els seus acompanyants, etc.

8.- ACCIDENTS I AVARIES:

8.1. En cas d’avaries, col·lisió o pèrdua de material, l’arrendatari haurà d’avisar imperativament i immediatament a l’arrendador, que l’informarà sobre les instruccions a seguir.

8.2. La pèrdua del gaudi de l’embarcació durant el període de lloguer per qualsevol causa diferent d’un vici propi del vaixell no podrà de cap manera donar lloc a un reemborsament, fins i tot parcial, del lloguer pagat per l’arrendatari, tampoc a indemnització de l’eventual perjudici sofert per aquest últim.

9.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE:

9.1. L’arrendatari podrà en tot cas resoldre el contracte, sempre abans del lliurament de l’embarcació, previ abonament d’una quantitat equivalent al 40% del preu total estipulat.

9.2. L’arrendador podrà resoldre el contracte actual en el cas que per causes alienes a la seva voluntat no pogués posar a la disposició de l’arrendatari l’embarcació contractada en el moment i lloc que hagi de procedir-se al lliurament d’aquest. En aquest supòsit, l’arrendador reintegrarà a l’arrendatari quantes quantitats hagués percebut fins a la data de conformitat amb els pactes en aquest contracte. En cap cas podrà l’arrendatari demanar a l’arrendador una indemnització per la indisponibilitat de l’embarcació.

9.3. Per circumstàncies meteorològiques justificades, i sempre de comú acord amb l’arrendador, podrà resoldre’s el contracte sense cap cost per les parts.

10.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT:

10.1. L’arrendador queda exonerat de responsabilitat respecte dels danys que l’arrendatari pogués causar a terceres persones o coses per l’ús de l’embarcació arrendada.

11.-PROTECCIÓ DE DADES:

11.1 L’informem que les dades reflectides en aquest contracte, quedaran emmagatzemats en fitxers informàtics i físics propietat de l’arrendador amb la finalitat de formalitzar la relació comercial. Aquestes dades no seran cedides a tercers sense la seva autorització, excepte en casos previstos per llei, i amb l’excepció següent: En cas que es produeixi un sinistre les seves dades seran cedides a la companyia asseguradora per a verificar la identitat i titulació del patró. Pot exercir els seus drets ARC dirigint-se a l’arrendador.

12.- DISPOSICIONS DIVERSES I FUR:

12.1. Per a resoldre qualsevol litigi sobre la interpretació o compliment del contracte actual les parts, amb renúncia o el seu propi fur, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència de les autoritats de Marina i, si s’escau, als Jutjats i Tribunals de Girona.

12.2. El contracte actual queda sotmès a la Llei aplicable al país de l’arrendador.

Política de cancel·lació

Política de cancel·lació

L’anul·lació de la reserva per part de l’arrendatari no suposarà la devolució
dels imports satisfets, amb les següents excepcions:

– Fins 1 setmana abans de la data reservada: devolució íntegra de l’import.

-Fins 48 hores abans de la data reservada: devolució del 50% de l’import.

De comú acord amb l’arrendador, es podrà sol·licitar un canvi en la data
de reserva sempre que se sol·liciti amb almenys 1 setmana d’antelació.

El canvi estarà subjecte a la disponibilitat de l’embarcació.

Per circumstàncies meteorològiques justificades, i sempre de comú acord
amb l’arrendador, podrà anul·lar-se la reserva sense cap cost per les parts.